REGULAMIN

 1. Definicje

  Vale Tudo – sposób walki umożliwiający zawodnikom stosowanie dużego wachlarza technik walk z różnych dyscyplin, a także własnych, skutecznych i nietuzinkowych metod, nie mających źródła w sportach walki.

  Turniej WOTORE- turniej Mieszanych Sztuk i Sportów Walki, które są organizowane przez Federację, na zasadach określonych w Regulaminie, podczas których odbywają się walki Zawodników, według zasad określonych w Regulaminie. Walki WOTORE organizowane są w dwóch kategoriach – walki kobiet i walki mężczyzn.

  Federacja – podmiot organizujący Turniej WOTORE - WOTORE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 23 (40-246), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802189, NIP 9542807583.

  Kandydat na zawodnika – osoba, która wyraża wolę udziału w zawodach jako zawodnik i w tym celu będzie brała udział w eliminacjach do zawodów, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
 2. Bezpieczeństwo i wyposażenie zawodnika
  1. Elementy ochronne

   Każdy zawodnik przystępujący do walki ma obowiązek posiadać ochraniacz na zęby oraz krocze, które przed rozpoczęciem walki zobowiązuje się pokazać sędziemu do weryfikacji. Walki odbywają się bez rękawic, na gołe pięści. Jakiekolwiek owijanie i zabezpieczanie dłoni, pięści, nadgarstków jest zabronione. W przypadku stwierdzenia posiadania przez zawodnika elementów niedozwolonych postanowieniami niniejszego Regulaminu, dopuszczenie zawodnika do walki będzie uzależnione od usunięcia przez niego tych elementów.
  2. Dopuszczenie do udziału w Turnieju

   W turnieju Wotore może uczestniczyć każdy, kto podpisze umowę z Federacją oraz niniejszy Regulamin, który stanowi jej integralną część. Przed przystąpieniem do walki zawodnik składa oświadczenie, że jego stan zdrowia jest tego rodzaju, że nie wykazuje przeciwwskazań do uczestniczenia w walkach. W terminie 3 dni przed dniem wyznaczonej walki, zawodnik ma obowiązek przedłożyć aktualne wyniki HIV, WZW, HCV.
  3. Pomoc medyczna

   W trakcie turnieju, na miejscu i w czasie, w którym będą się one odbywały obecna będzie służba medyczna, której zadaniem będzie udzielenie pomocy medycznej zawodnikowi w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba.
 3. Obszar walki

  Walki WOTORE odbywają się na okrągłej, nie ogrodzonej w jakikolwiek sposób arenie o średnicy 9 m. Arena znajduje się na podwyższeniu do wysokości 1 m.
 4. Strój i wygląd zawodnika

  Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju, jest obowiązany do noszenia stroju sportowego otrzymanego od Federacji. Noszenie jakiekolwiek obuwia, czy też ochraniaczy na nogi czy też ręce jest zabronione.

  Zawodnik do walki powinien wyjść czysty i schludny, z krótko obciętymi paznokciami zarówno w palcach dłoni, jak i u nóg. Zawodnik i jego strój nie może być nasączony/pokryty jakimikolwiek substancjami poślizgowymi jak i takimi, które mogą być drażniące dla oczu, nosa, skóry i błon śluzowych.

  Zawodnik podczas pojedynku nie może posiadać biżuterii, kolczyków, spinek itp. rzeczy. Dopuszczenie zawodnika do walki nastąpi po zweryfikowaniu przed rozpoczęciem walki zgodności stroju zawodnika i jego wyglądu (w kontekście braku niedozwolonych elementów ochronnych) z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Czas trwania

  Walki organizowane przez Federację toczone są bez limitu czasowego i bez podziału na rundy, a zakończenie walki następuje z chwilą jej rozstrzygnięcia, rozumianego jako wyłonienie zwycięzcy, zgodnie z postanowieniem punktu 7 Regulaminu.

  Zakończenie pojedynku może nastąpić poprzez;
  • KO –w znaczeniu opisanym w punkcie 7 lit. a). Regulaminu;
  • TKO - w znaczeniu opisanym w punkcie 7 lit. b). Regulaminu;
  • Odklepanie/poddanie – w znaczeniu opisanym w puncie 7 lit. c). Regulaminu;
  • Opuszczenie przez zawodnika obszaru areny podczas walki, w znaczeniu opisanym w punkcie 7 lit. d). Regulaminu.
 6. Techniki i zachowanie zabronione. Konsekwencje zastosowania przez zawodnika niedozwolonych technik i zachowania się przez niego w sposób zabroniony
  1. Podczas walki zabronione są następujące zachowania zawodników:
   • atakowanie oczu w każdy sposób
   • gryzienie, drapanie
   • plucie rywala
   • ciągnięcie za włosy
   • wkładanie palców do buzi rywala
   • każdego rodzaju ataki w krocze
   • kierowanie palców w oczy/twarz rywala
   • udawanie kontuzji
   • unikanie kontaktu z rywalem
   • atakowanie rywala, który znajduje się pod opieką sędziego
   • niesportowe zachowanie skutkujące kontuzją rywala
   • kopanie w głowę przeciwnika znajdującego się w pozycji parterowej
   • drapanie, szczypanie, gryzienie
   • dźwignie na małe stawy
   • ciosy w tył głowy i kręgosłup, a także w żebra
   • wszelkie ataki w krtań i tchawicę
   • wkładanie palców w otwory lub rozcięcia rywala
   • deptanie rywala w pozycji parterowej
  2. Stosowanie przez zawodnika zabronionych, a opisanych w puncie a). powyżej technik jak i zachowanie się w sposób w nim opisany, skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika stosującego zabronione techniki, bądź zachowującego się w sposób opisany w punkcie 6 lit. a). w sytuacji, gdy takie zachowanie tego zawodnika, bądź zastosowanie przez niego niedozwolonej taktyki nastąpiło po raz drugi podczas walki.
  3. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia, poprzez podniesienie kartki koloru czerwonego. Decyzja sędziego jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
  4. W sytuacji gdy dojdzie do zachowania opisanego w punkcie a). powyżej, bądź zastosowania przez zawodnika techniki, bądź technik tam wymienionych, sędzia:
   • zarządza w razie potrzeby, co najmniej 4 minutową przerwę, ogłaszając ją podniesieniem kartki koloru białego;
   • odsyła zawodnika, który zastosował niedozwoloną technikę, bądź zachował się w sposób zabroniony do neutralnego punktu na arenie;
   • udziela upomnienia zawodnikowi który zastosował niedozwolone techniki, bądź zachował się w sposób niedozwolony, a opisany w punkcie a). powyżej;
   • podejmuje decyzję o dyskwalifikacji zawodnika w przypadku, gdy zastosowanie przez niego niedozwolonej techniki, bądź gdy zachowanie się przez zawodnika w sposób opisany w punkcie a). nastąpiło po raz drugi podczas zawodów;
   • sprawdza stan zdrowia i bezpieczeństwo poszkodowanego. W wypadkach uzasadnionych stanem zdrowia zawodnika poszkodowanego, może przedłużyć czas przerwy celem ustalenia stanu zdrowia tego zawodnika i jego zdolności do dalszego udziału w walce;
   • decyduje o ewentualnej dyskwalifikacji zawodnika, który po raz pierwszy podczas zawodów zastosował niedozwolone techniki, bądź po raz pierwszy podczas zawodów zachował się w sposób opisany w punkcie a). w sytuacji uznania, że ostrość jego zachowania, oceniona w kontekście jego negatywnych skutków dla zdrowia drugiego zawodnika, była znaczna.
  5. W momencie gdy którykolwiek z zawodników znajdujących się w parterze dopuści się techniki zabronionej sędzia ringowy może podjąć decyzję o jego dyskwalifikacji jeżeli ostrość jego zachowania, była w opinii sędziego znaczna;
 7. Rodzaje rezultatów, wyłonienie zwycięzcy
  1. Zakończenie walki, a w rezultacie wyłonienie zwycięzcy następuje poprzez:
   • KO - uderzenie (np. ręka, głowa), kopnięcie, po którym jeden z zawodników traci przytomność tym samym zdolność do dalszej walki i stan ten utrzyma się przez okres co najmniej 5 sekund.
   • TKO - kombinacja ciosów, kopnięć, pozostająca bez aktywnej obrony ze strony drugiego zawodnika przez okres co najmniej 5 sekund. W takiej sytuacji sędzia wskazuje na konieczność podjęcia ak
   • Poddanie - werbalne wyrażenie woli zakończenia walki; fizyczne odklepanie (minimum 3 razy); niewerbalne, poprzez okrzyk, jęk;
   • Opuszczenie obszaru walki – zawodnik, który w jakikolwiek sposób (wypchnięcie, wyrzucenie, wyniesienie, itp.) opuści arenę. Za opuszczenie areny uważa się:
    • w stójce – gdy opie stopy zawodnika przekroczą teren areny, bądź/i zawodnik zostanie wyrzucony, wypchnięty poza teren areny przez drugiego zawodnika, bądź/i wypadnie poza teren areny na skutek uderzenia przez drugiego zawodnika;
    • w parterze – gdy obie dłonie zawodnika mają styczność z podłożem poza terenem areny, bądź/i tułów zawodnika od pasa w górę i jego klatka piersiowa i łopatki znajdują się poza terenem areny.
   • ogłoszenie dyskwalifikacji zawodnika
   • ogłoszenie przez sędziego zakończenia walki w sytuacji, gdy zawodnik zastosował zabronione Regulaminem techniki bądź zachował się w sposób zabroniony, a opisany w punkcie 6 lit. a)., a zachowanie takie nastąpiło po raz pierwszy nie dając podstawy do dyskwalifikacji, jednakże z uwagi na konsekwencje dla zdrowia drugiego zawodnika kontynuowanie walki nie jest możliwe.
  2. W celu zweryfikowania tego, czy doszło do opuszczenia terenu walki, sędzia może zarządzić od 2 minut przerwy, celem zweryfikowania tego na urządzeniach monitorujących moment opuszczenia terenu walki przez zawodnika, bądź/i na urządzeniach rejestrujących obraz walki, poprzez odtworzenie fragmentu walki, obejmującego zachowanie zawodnika, które ma być zweryfikowane czy stanowi opuszczenie areny.
  3. W przypadkach opisanych w punktach od a). do e)., zwycięzcą jest zawodnik, który: w przypadku a). - nie stracił przytomności; b). - był zawodnikiem stosującym atak w ostatniej fazie walki; c). - nie poddał się; d). - nie opuścił obszaru walki; e) – niezdyskwalifikowany zawodnik; f) – zawodnik którego zachowanie nie stanowiło przyczyny zarządzenia przerwy ogłoszonej przez sędziego zgodnie z punktem 6 lit. d).
  4. Zakończenie walki ogłasza sędzia.
  5. Zwycięstwo określonego zawodnika ogłasza sędzia, poprzez podniesienie lewej, bądź prawej ręki zawodnika do góry.
 8. Sędzia

  Nad przestrzeganiem przez zawodników postanowień Regulaminu czuwa sędzia. Do obowiązków sędziego należy min.:
  • czuwanie nad przestrzeganiem przez Zawodników postanowień Regulaminu i podejmowanie działań w sytuacji stwierdzenia uchybień;
  • zarządzanie przerw w przypadkach wskazanych w Regulaminie, a także w sytuacji uznania, że zarządzenia przerwy wymaga bezpieczeństwo zawodników;
  • podejmowanie decyzji o dyskwalifikacji zawodnika;
  • ogłaszanie rozpoczęcia walki, zakończenia walki;
  • ogłaszanie zwycięstwa zawodnika.
 9. Zaświadczenie o stanie zdrowia i ubezpieczenie.
  • Każdy uczestnik zawodów WOTORE zobowiązany jest do posiadania w dniu zawodów aktualnych badań lekarza sportowego i badań krwi;
   • HIV
   • WZW C
   • WZW B

   W przypadku niedostarczenia do dnia zawodów wymienionych wyżej zaświadczeń, Federacja może odmówić dopuszczenia go do udziału w zawodach. Ponadto zawodnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Federacji kary umownej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
  • Każdy zawodnik jest zobowiązany ubezpieczyć się we własnym zakresie, informując o tym Federację najpóźniej na 5 dni przed terminem zawodów.
 10. Odpowiedzialność Federacji.

  Federacja nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje udziału w walkach przez zawodnika, w tym za konsekwencje doznanych przez zawodnika kontuzji, czy też doznanego przez niego uszczerbku na zdrowiu.
 11. Eliminacje przed zawodami
  • W celu wyłonienia 16 zawodników, którzy będą brali udział w zawodach, Federacja przeprowadzi analizę zebranych zgłoszeń, które należy przesyłać za pośrednictwo formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.wotore.com
  • Osoby chętne do udziału w zawodach są zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego o którym mowa powyżej, wypełniając wszystkie pola, jak i oznaczając wszystkie wymagane pola, a następnie zobowiązane są do rejestracji swojej kandydatury poprzez wysłanie tego formularza. Wysłanie formularza zostanie potwierdzone wiadomością mailową wysłaną na email Kandydata na zawodnika.
 12. Losowanie pierwszych par

  29 Listopada 2019 odbędzie się losowanie pierwszych walczących par z 16 wcześniej wyłonionych przez Federację zawodników. Z przygotowania losowania jak i z jego przebiegu sporządzany będzie protokół, który po zakończeniu losowania będzie podpisany przez osobę losującą oraz osobę weryfikującą rzetelność losowania, a swoi zakresem będzie obejmował listę zawodników, którzy brali udział w losowaniu oraz dane wylosowanych osób.
 13. Walka finałowa i nagroda główna
  • Turniej WOTORE rozgrywany jest w systemie pucharowym,, co oznacza że żwycięzca pojedynku kwalifikuje się do dalszej walki, pokonany lub niezdolny do walki, odpada z rywalizacji.
  • Nagroda główna w kwocie 50 000zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) zostaje przyznana zwycięzcy finałowego pojedynku na rachunek bankowy wskazany w Umowie zawieranej z Federacją w ciągu 7 dni od od zakończenia turnieju.